Điều lệ – Các bộ phận

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––                                                               ––––––––––––––—————-
                                                                                              Hà Nội, ngày 18  tháng 01 năm  2016

 ĐIỀU LỆ
VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

CHƯƠNG I : 

TÊN HỘI, TÍNH CHẤT, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên hội :
1. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội
2. Tên giao dịch quốc tế : Hanoi Association of Photographic Artist
3. Viết tắt : HAPA
4. Biểu tượng ( Logo): Hình vuông, nền xanh có 6 cánh xếp như cửa điều sáng ống kính máy ảnh bao quanh hình ảnh Khuê Văn Các ở giữa.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích:
Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội là tổ chức Chính trị – Xã hội nghề nghiệp của các công dân hoạt động trong lĩnh vực Nhiếp ảnh Nghệ thuật ở Hà Nội bao gồm: Những người sáng tác ảnh nghệ thuật và nghiên cứu, lý luận, đào tạo nhiếp ảnh.
Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:
1. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội hoạt động theo đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chịu sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, là thành viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.
2. Hội tập hợp, tổ chức và khuyến khích hội viên hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh trên tinh thần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, truyền thống Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nhằm tạo ra những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao, phất triển nền Nhiếp ảnh Nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và đặc thù riêng Thủ đô Hà Nội dề hội nhập với Nhiếp ảnh Nghệ thuật Thủ đô của nước trong khu vực và quốc tế.
Điều 4. Nguên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động:
1. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
2. Hoạt động của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội có quan hệ hợp tác với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh các tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.
Điều 5. Trụ sở, tư cách pháp nhân:
1. Trụ sở Hội nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đặt tại 19 Hàng Buồm – Hà Nội – Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội hoạt động có tư cách pháp nhân nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
 CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI
Điều 6. Nhiệm vụ của Hội:
1. Tập hợp những hoạt động trong lĩnh vực Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên của Hội.
2. Tổ chức hoặc phối hợp với các Hội Nhiếp ảnh ổ các tỉnh, thành phố tổ chức các cuộc thi và triển lãm nghệ thuật của tập thể hoặc cá nhân, tổ chức xuất bản các ấn phẩm thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh;tổ chức các lớp đào tạo; bồi dường nghiệp vụ nhiếp ảnh được phép cấp chứng chỉ tốt nghiệp; hội thảo, sáng tác nhằm nâng cao chuyên môn và nhận thức về những giá trị văn hóa truyền thống. Quan hệ với các tổ chức quốc tế để giới thiệu hình ảnh Việt Nam do hội viên sáng tác.
Điều 7 . Quyền hạn của Hội :
1. Tuyền truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội và cung cấp thông tin cần thiết cho Hội viên nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn.
2. Đại diện cho Hội viên thực hiện mọi nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội V; bảo vệ quyền lợi hợp pháp hội viên.
3. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật:
4. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo Điều lệ Hội và theo quy định của Nhà nước.
CHƯƠNG III: HỘI VIÊN
Điều 8. Hội viên chính thức :
1. Là công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội, từ mười tám tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội. Được 02 hội viên giới thiệu.
2. Với những người sáng tác phải có 03 bức ảnh khác nhau đã triển lãm – tương ứng với 30 điểm – trong đó có 02 bức được triển lãm trong các cuộc thi của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội và các cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp với Bộ Văn hóa – thông tin tổ chức ( có bản quy định riêng cách tính điểm).
3. Với người nghiên cứu, lý luận phái có 6 bài viết có giá trị học thuật đã đăng báo hoặc có 1 ấn phẩm nghiên cứu về lĩnh vực nhiếp ảnh, sách ảnh đã xuất bản; với người làm công tác đào tạo  phải có thời gian giảng dạy liên tục về nhiếp ảnh từ 3 năm trở lên ( có bản quy định riêng ).
4. Với người đã là hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đang thường trú tại Hà Nội, nếu có nguyện vọng xin vào Hội thì làm đơn gửi Ban chấp hành và có 1 ảnh triển lãm do Hội NANT HN tổ chức.
Điều 9 . Nhiệm vụ của Hội viên :
1.Chấp hành điều lệ Hội.
2. Tích cực tham gia hoạt động nhiếp ảnh nghệ thuật.
3. Đóng hội phí theo quy định.
Điều 10 . Quyền hạn của hội viên :
1. Được cấp thẻ hội viên. Được tham dự các sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
2. Có quyền dề cử, ứng cử và bầu người vào cơ quan lãnh đạo Hội.
3. Hội viên không đi dự Đại hội thì không được ứng cử vào cơ quan lãnh đạo Hội.
4. Hội viên nam từ 70 tuổi, hội viên nữ từ 65 tuổi trở lên không phải đóng hội phí.
5. Hội viên có quyền khiếu nại, khiếu tố theo quy định của pháp luật.
6. Hội viên có quyền xin ra khỏi Hội.
Điều 11. Kết nạp hội viên:
1. Căn cứ vào tiêu chuẩn, người sinh sống ở Hà Nội tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội. Văn phòng và Hội đồng Nghệ thuật đề cử thông qua Ban Chấp hành xét công nhận là hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội.
2. Hội viên xin ra khỏi Hội vì lý do riêng thì làm đơn, Ban Chấp hành xét đồng ý cho ra khỏi Hội.
CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC HỘI
Điều 12. Cơ cấu tổ  chức của Hội :

1. Cơ quan lãnh đạo: Ban chấp hành
2.  Các tổ chức chuyên môn và chức năng:
+ Ban kiểm tra
+ Hội đồng Nghệ thuật
+ Ban Lý luận phê bình
+ Ban Sáng tác – Triển lãm
+ Ban Phong trào – Hội viên
+ Văn phòng Hội
+ Tạp chí chuyên nghành

Điều 13. Đại hội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội:

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội.
2. Nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm. Đại hội bất thường triệu tập khi có 50% số thành viên ban chấp hành đề nghị, Ban chấp hành là cơ quan quyết định triệu tập và tổ chức Đại hội.
3. Trong trường hợp triệu tập Đại hội Đại biểu thì các Chi hội bầu đại biểu đi dự Đại hội theo tỷ lệ do Ban chấp hành quy định – Đại biểu đương nhiên là ủy viên BCH, Hội đồng nghệ thuật, Ban kiểm tra của khóa đương nhiệm.
4. Nội dung Đại hội
– Kiểm điểm quá trình hoạt động cảu Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng công tác cho nhiệm kỳ tới.
– Xem xét, bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội.
– Quy định số lượng Ủy viên BCH.
– Bầu BCH và  BKT.
5. Đại hội bầu trực tiếp Ban Chấp hành theo thể thức bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu quá 50% tổng số phiếu bầu. Bầu lần thứ nhất không đủ số người thì bầu tiếp lần thứ 2 ( nếu lần thứ 2 vẫn không đủ số người việc bầu tiếp lần thứ 3 hoặc lấy đủ số người theo số phiếu từ cao xuống thấp cuả lần thứ 2 do Đại hội quyết định ). Trong trường hợp có 2 người cuối cùng có số phiếu bầu bằng nhau thì lấy người có thâm niên tuổi hội cao hơn.

Điều 14. Ban chấp hành (BCH):

1. Nhiệm vụ của BCH:
– Ban Chap hành bầu : Chủ tịch, Phó Chủ tịch
+ Chủ tịch chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn diện hoạt động của Hội trong suốt nhiệm kỳ.
+ Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm với những công việc được giao.
– Phân công các Ủy viên BCH chịu trách nhiệm với từng nội dung công việc.
– Thông qua các quy chế của Hội đồng Nghệ thuật, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội.
– Quy định mức đóng Hội phí; quy định và sử dụng tài chính, tài sản.
–  Xét duyệt kết nạp hội viên mới, khen thưởng hàng năm.
2. Sinh hoạt BCH:
– Định kỳ 3 tháng : Ban chấp hành họp có sự tham gia của HĐNT.
BKT và các Ban chuyên môn.
– Định kỳ 6 tháng : BCH họp liên tịch có sự tham gia của HDNT, BKT, các Ban chuyên môn, các Chi hội trưởng Chi hội phó các Chi hội.
–  Ban Chấp hành được triệu tập họp đột xuất khi cần thiết.

Điều 15. Ban kiểm tra ( BKT):

1. Nhiệm vụ của BKT
– Xây dựng quy chế công tác
– Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy chế và điều lệ Hội
– Đề xuất các biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những sai phạm trong tổ chức Hội bằng văn bản với BCH để xem xét xử lý
2. Sinh hoạt BKT:
– Định kỳ 3 tháng BKT họp 1 lần có sự tham gia của đại diện BCH
– Định kỳ 6 tháng họp liên tịch ( như điều 12 mục 2)
– Ban kiểm tra được triệu tập họp đột xuất khi cần thiết

Điều 16. Hội đồng nghệ thuật ( HĐNT):

1. Nhiệm vụ của HĐNT:
Xây dựng các quy chế:
– Xây dựng thang điểm, tính điểm vào hội.
– Quy chế thẩm định ảnh, ân phẩm, sách ảnh hoặc thời gian làm công tác đào tạo của người xin vào Hội.
– Quy chế cử giám khảo, tuyển chọn ảnh vào dự thi hoặc triển lãm ảnh
– Đề cử giám khảo cho các cuộc thi hoặc liên hoan ảnh
– Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hội viên, chat lượng các cuộc thi, liên hoan ảnh…
2. Sinh hoạt HĐNT:
– Định kỳ 3 tháng: HĐNT họp 1 lần có sự tham gia của đại diện BCH
– Định kỳ 6 tháng họp liên tịch (như điều 12 mục 2)
– HĐNT được triệu tập họp đột xuất khi cần thiết
3. HĐNT chịu trách nhiệm thẩm định vè nghệ thuật, đồng thời có trách nhiệm tư vân cho BCH.

Điều 17. Tổ chức, miễn nhiệm và bổ sung lãnh đạo:

1. Thành viên BCH, HĐNT. BKT khi từ chức có đơn gửi ban chấp hành (BCH) xem xét thông qua việc từ chức
2. Việc miễn nhiệm khi có quá 50% số thành viên trong BCH đề nghị
3. Bầu bổ xung ủy viên Ban chấp hành, bằng những hình thức bỏ phiếu kín. Người trúng cử có số phiếu quá 50% số thành viên trong ban chấp hành. Những người xin từ chức  hoặc bị miễn nhiệm thì không bầu bổ sung

Điều 18. Chi hội, câu lạc bộ, các tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Hội :

1. Các chi hội trực thuộc là tổ chức cơ sở của Hội, mỗi chi hội có ít nhất từ 5 hội viên trở lên và nhiều nhất là 35 hội viên, chi hội trưởng và chi hội phó được bầu theo quy tắc bỏ phiếu, người trúng cử có số phiếu quá 50% tổng số thành viên trong chi hội tán thành.Nhiệm kỳ của chi hội trưởng và chi hội phó theo nhiệm kỳ Đại hội của Hội.

+ Chi hội có nhiệm vụ :
– Hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Hội
– Quản lý hội viên và tổ chức hoạt động chuyên môn
– Triển khai các nghị quyết . kế hoạc công tác của Ban chấp hành
– Phối hợp các chi hội khác trong các hoạt động nghiệp vụ
– Thu hội phí theo quy định của Hội được giữ lại 50% làm quỹ cho chi hội
– Mỗi năm chi hội họp 2 lần
– Chi hội trưởng, chi hội phó họp với cơ quan Hội 2 lần/năm
– Chi hội trưởng chi hội phó chịu trách nhiệm mọi hoạt động của chi hội
2. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh gồm các thành viên là hội viên hoặc chưa hội viên của Hội. Quy định về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ do Câu lạc bộ và Ban Chủ nhiệm CLB tự quyết định. Câu lạc bộ muốn được Hội bảo trợ triển lãm ảnh của CLB thì phải có đơn gửi cơ quan Hội; BCH và HĐNT xem xét, ra Quyết định. Triển lãm ảnh của CLB được Hội bảo trợ sẽ được tính điểm vào Hội (có quy chế cách tính điểm).

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
Điều 19. Các nguồn thu:

1.Kinh phí của nhà nước và Thành phố cấp, hỗ trợ thông qua  Hội Liên hiệp Văn học Nghệt thuật Hà Nội.
2. Hội phí hội viên 50%
3. Thu nhập từ các hoạt động hợp pháp
4. Các nguồn tài trợ

Điều 20. Các khoản chi:

1.Chi hoạt động sự nghiệp, hoạt đọng nghiệp vụ cuả Hội
2.Chi lương cán bộ chuyên trách, hợp đồng, khoán việc
3.Chi hỗ trợ nghiên cứu, sáng tác, triển lãm
Tài chính của Hội được quản lý theo quy định của pháp luật nhà nước

CHƯƠNG  VI: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 21. Khen thưởng

Các chi hội, hội viên,, các câu lạc bộ có thành tích trong nghiên cứu, sáng tác trong hoạt động của Hội được Hội khen thưởng hoặc đề nghị các cấp trên khen thưởng.

Điều 22. Kỷ luật

1.Hội viên không tham gia sinh hoạt, không có lý do và không đóng hộ phí 2 năm liên tục thì xóa tên trong danh sách hội viên
2.Hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Hội tùy theo mức độ vi phạm có thể áp dụng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên khỏi Hội

CHƯƠNG  VII: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, THI HÀNH
Điều 23. Điều khoản bổ sung

Trong quá trình tổ chức hoạt động có những vấn đề quan trọng mới phát sinh cần giải quyết mà những quy định Điều lệ của Hội không có thì Ban chấp hành họp với đại diện của hội đồng nghệ thuật, đại diện ban kiểm tra để ban hành nghị quyết của Ban chấp hành nhằm giải quyết kịp thời vần đề phát sinh

Điều 24.Sửa đổi điều lệ, hiệu lực thi hành:

1.Điều lệ này chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội mới có quyền sửa đổi và bổ sung. Mọi sửa đổi và bổ sung phải được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra Quyết định chuẩn y mới có giá trị thi hành.
2. Điều lệ gồm 7 chương 24 điều đã được thông qua Đại hội toàn thể lần thứ VI – Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội thông qua ngày vào ngày 18 tháng 01 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND thành phố phê chuẩn.

 

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38261755; 66730919
E-mail: bandocnhiepanh@gmail.com
Website: nhiepanhhanoi.org.vnChịu trách nhiệm nội dung:

  • NSNA Nguyễn Văn Toản

Ban Biên tập Website:

  • Nguyễn Thị Tuyết Minh
  • Phạm Ngọc Thạch
  • Nguyễn Quang Huy
  • Nguyễn Xuân Chính
  • Quách Minh Đăng

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA VII NHIỆM KỲ 2020-2025

1. NSNA Nguyễn Văn Toản – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

2. NSNA Nguyễn Xuân Chính – Phó Chủ tịch thường trực; Chủ tịch HĐNT

3. NSNA Lê Chí Liêm – Phó Chủ tịch

4. NSNA Nguyễn Quang Huy – Uỷ viên Ban Chấp hành

5. NSNA Nguyễn Quốc Khánh – Uỷ viên Ban Chấp hành; Trưởng ban Kiểm tra

6. NSNA Nguyễn Thị Tuyết Minh – Uỷ viên Ban Chấp hành; Trưởng ban Phong trào – Hội viên

7. NSNA Trần Văn Minh – Uỷ viên Ban Chấp hành

8. NSNA Hoàng Ngọc Thạch – Uỷ viên Ban Chấp hành

9. NSNA Lê Thị Hải Yến – Ủy viên Ban Chấp hành; Phụ trách Ban Lý luận & Phê bình


CÁC PHÒNG BAN KHÓA VI NHIỆM KỲ 2016-2020

I. Ban Chấp hành Hội NANT Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2020

Lãnh đạo Hội:

1- Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

2- Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

3- Đào Quang Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

Các Ủy viên BCH:

4- Vũ Quang Ngọc

5- Nguyễn Cao Minh

6- Nguyễn Xuân Chính

7- Nguyễn Huỳnh Mai 

II. Các phòng ban

1. Hội đồng nghệ thuật
Chủ tịch:
– Đào Quang Minh
Thành viên:
– Lại Diễn Đàm
– Nguyễn Văn Thành

2. Ban Phong trào – Hội viên
Trưởng ban:
– Nguyễn Thị Tuyết Minh

3 Ban Sáng tác – Triển lãm
Trưởng ban:
– Vũ Quang Ngọc

4. Ban Lý luận – Phê bình
Trưởng ban:
– Nguyễn Cao Minh
Thành viên:
– Hoàng Kim Đáng
– Trần Đương

5. Ban Thông tin truyền thông
Trưởng ban:
– Nguyễn Xuân Chính

6. Ban Kiểm tra
Trưởng ban:
– Nguyễn Huỳnh Mai
Thành viên:
– Nguyễn Văn Thắng
– Nguyễn Hồng Vân
– Trần Tuyên
– Trần Văn Cường


CÁC PHÒNG BAN KHÓA V NHIỆM KỲ 2010-2015

I. Ban Chấp hành Hội NANT Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2015

 Lãnh đạo Hội:

1- Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

2- Nguyễn Đức Chỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

3- Nguyễn Tất Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

Các Ủy viên BCH:

4- Hồng Trọng Mậu

5- Nguyễn Thị Tuyết Minh

6- Bùi Công Phiếu

7- Kim Bùi Mạnh

II. Các phòng ban:

1. Hội đồng nghệ thuật
Chủ tịch:
– Hồng Trọng Mậu
Thành viên:
– Đinh Quang Thành
– Vũ Nhật

2. Ban Phong trào – Hội viên
Trưởng ban:
– Nguyễn Đức Chỉnh
– Nguyễn Thị Tuyết Minh

3. Ban Sáng tác – Triển lãm
Trưởng ban:
– Nguyễn Tất Bình
– Kim Bùi Mạnh

4. Ban Lý luận – Phê bình
Trưởng ban:
– Nguyễn Văn Thành
Thành viên:
– Nguyễn Cao Minh
– Hoàng Kim Đáng

5. Ban Kiểm tra
Trưởng ban:
– Nguyễn Duy Tường
Thành viên:
– Lại Hiển
– Vũ Nhật Thăng
– Ngô Dư
– Phùng Triệu

CÁC PHÒNG BAN KHÓA  IV NHIỆM KỲ 2006-2010

I. Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khoá VI, nhiệm kỳ 2006 – 2010

1- Vũ Đức Tân, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

2- Tạ Hải, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

3- Nguyễn Đức Chỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

Các Ủy viên BCH:

4- Nguyễn Trọng Pháo

5- Nguyễn Tất Bình

6- Đào Quang Minh

7- Lại Diễn Đàm

8- Nguyễn Đăng Vinh

II. HĐNT Hội NANT Hà Nội:

1– Đặng Ngọc Thái, Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội

2- Hồng Trọng Mậu, Phó Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội

3- Đinh Quang Thành, Ủy viên HĐNT Hội NANT Hà Nội

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khoá III, nhiệm kỳ 2000 – 2005 

1- Lê Cường, Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

2- Vũ Đức Tân, Phó Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

3- Nguyễn Dần, Phó Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

Các Ủy viên BCH Hội:

1- Tạ Hải

2- Nguyễn Tất Bình

3- Đào Quang Minh

NSNA Vũ Đức Tân, Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khoá II, nhiệm kỳ 1996 – 2000

1- Trần Xuân Liễu, Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

2- Lê Cường,  Phó Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

Các Ủy viên BCH:

– Đinh Quang Thành

– Phùng Thanh Hùng

– Nguyễn Việt Hưng

NSNA Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội

Ban Chấp hành Hội nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khoá I nhiệm kỳ 1990 – 1995

1- Mai Nam (Nguyễn Hữu Thống), Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

2- Lê Cường, Phó Tổng Thư ký Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 

Các Ủy viên BCH Hội:

– Lê Viết Tình

– Vũ Quang Huy 

NSNS Trần Cừ, Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội

Tin: NSNA Tuyết Minh