Quy chế

  Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp VHNT Hà Nội năm 2022 Điều 1: Thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp ...

  Danh sách hội viên mới năm 2017

  (Nhiếp ảnh Hà Nội) Chúc mừng 41 hội viên mới được kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội năm 2017! DANH SÁCH HỘI VIÊN MỚI NĂM 2017 STT Họ và tên Chi hội 1. Nguyễn Mai Anh Hà Tây 2. Nguyễn Ngọc ...

  Điều lệ của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội

  ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––       ...

  QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ của BCH Hội NANT Hà Nội khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI          Số: 17/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                         QUYẾT ĐỊNH ...

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Lý luận Phê bình Hội NANT HN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘISố: 20/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                        QUYẾT ĐỊNH  thành lập ...

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Kiểm tra Hội NANTHN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI         Số: 19/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                        QUYẾT ĐỊNH  thành ...

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Hội NANT HN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘISố: 18/QĐ  – HNA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                         QUYẾT ĐỊNH  Thành ...

  DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI KHÓA VI NHIỆM KỲ 2016 – 2020

  ĐIỀU LỆ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI KHÓA VI CHƯƠNG I  TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH Điều 1. Tên gọi:  1. Tên gọi tiếng Việt: Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội 2. Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Art Photography Association (viết tắt: HAPA) ...