Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chia sẻ:

HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠP CHÍ NGƯỜI HÀ NỘI          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  37   /KH – NHN Hà Nội, ngày  23  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật
về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thực hiện Kế hoạch số38/KH-UBND, ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 – 4/10/2021); Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-HLH ngày 23/4/2021 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 Tạp chí Người Hà Nội (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhiệm vụ đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH.

2. Khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội.

3. Phản ánh vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của công tác PCCC và CNCH trong đời sống xã hội.

4. Tạo kho tư liệu tuyên truyền phong phú về lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với nhân dân.

5. Cổ vũ toàn dân và đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn luôn vững vàng ý chí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh cao cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

6. Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm về an toàn PCCC và CNCH của toàn dân; động viên khích lệ toàn dân chung tay cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ gìn sự bình yên trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới.

II. THỂ LỆ  

1. Đối tượng tham gia cuộc vận động

– Các tác giả chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc