KẾT QUẢ CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /HNANTHN

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH

“Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”

Thực hiện văn bản số 35/UBND-KGVX ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã cùng với Hội  Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”, được phát động từ ngày 15/7/2016  và kết thúc ngày 20/11/2016, trong thời gian 4 tháng Cuộc thi đã thu hút đông đảo các nghệ sỹ Nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn quốc, với các tác phẩm dự thi có chất lượng nghệ thuật cao, phản ảnh đúng chủ đề của Cuộc thi. Được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”, Hội đồng Ban Giám khảo Cuộc thi ảnh và Triển lãm ảnh  “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016” xin được báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh, như  sau:

  1. Về tổ chức thực hiện và kết quả Cuộc thi ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”:

– Thực hiện văn bản số 35/UBND-KGVX ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”, ngày 15/7/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016” với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; các hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội. Cuộc thi đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Thành phố, đài truyền thanh các quận, huyện, thị xã…

– Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Ban Giám khảo, Tổ thư ký gồm lãnh đạo, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông cùng các chuyên gia nhiếp ảnh của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. Trong thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 15/7 đến ngày 20/11/2016 Tổ thư ký đã nhận được 1.619 tác phẩm ảnh đơn và 20 tác phẩm ảnh bộ của 297 tác giả thông qua cả hai hình thức nhận ảnh trực tiếp và qua thư điện tử. Các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề của cuộc thi, thể hiện đa dạng các góc nhìn về môi trường của Thủ đô trong những năm gần đây.

– Ngày 15/9/2016, Ban Tổ chức đã chuyển toàn bộ tác phẩm dự thi hợp lệ của Cuộc thi về cho Hội đồng Ban Giám Khảo. Với tinh thần làm việc khẩn trương, công tâm, Hội đồng Ban Giám khảo đã tiến hành chấm sơ khảo lần 1 ngày 15/9/2016, chấm sơ khảo lần 2 ngày 20/11/2016 và chấm chung khảo ngày 14/12/2016. Kết quả đã chọn ra được 24 giải khuyến khích, 06 giải ba, 03 giải nhì, 02 giải nhì và 01 giải đặc biệt.

  1. Về tổ chức Triển lãm ảnh :

Để tiếp nối thành công của Cuộc thi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tổ chức Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016” từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2017 tại Nhà Triển lãm số 45, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô Hà Nội “xanh – sạch – đẹp” thông qua các tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai, phối hợp thực hiện và kết quả Cuộc thi ảnh, Triển lãm ảnh “Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp 2016”./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Đặng Đình An

Tin liên quan