QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ của BCH Hội NANT Hà Nội khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
         Số: 17/QĐ  – HNA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                        

QUYẾT ĐỊNH

 Phân công nhiệm vụ của BCH Hội NANT HN 
khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
– Căn cứ Điều lệ Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà N ội
– Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội NANT Hà Nội   
– Căn cứ Nghị quyết tại cuộc họp Ban Chấp hành khóa VI Hội NANT HN lần thứ II ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc phân công công tác các thành viên Ban Chấp hành

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ  các thành viên BCH và Thành lập các ban trực thuộc Hội NANT HN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020  gồm:

1. Chủ tịch: Ông Đặng Đình An, phụ trách chung

2. Phó Chủ tịch:

– Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, phụ trách nội chính, tài chính, Trưởng ban Phong trào – Hội viên

– Ông Đào Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật

3. Ủy viên BCH:

– Ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng ban Truyền thông

– Ông Cao Minh, Trưởng ban Lý luận Phê bình

– Ông Nguyễn Huỳnh Mai, Trưởng ban Kiểm tra

– Ông Vũ Quang Ngọc, Trưởng ban Sáng tác – Triển lãm

Điều 2: Các ông bà có tên trên và Văn phòng Hội thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi:
– Như điều 1
– LHCHVHNT Hà Nội (để báo cáo)
– Các Chi hội (để thông báo)
– Lưu VP Hội 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH 

Đặng Đình An
 (Đã ký)

Tin liên quan