QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Hội NANT HN khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT HÀ NỘI
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘISố: 18/QĐ  – HNA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016                                        
QUYẾT ĐỊNH
 Thành lập Hội đồng Nghệ thuật  Hội NANT HN
khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2020
BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
– Căn cứ Điều lệ Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà N ội
– Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội NANT Hà Nội  
– Căn cứ Nghị quyết tại cuộc họp Ban Chấp hành khóa VI Hội NANT HN lần thứ II ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc phân công công tác các thành viên Ban Chấp hànhQUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Hội NANT HN nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm:
1. Chủ tịch:  Ông Đào Quang Minh
2. Thành viên: – Ông Lại Diễn Đàm
– Ông Nguyễn Văn Thành
Điều 2: Các ông có tên trên và Văn phòng Hội thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi:
Như điều 1
– LHCHVHNT Hà Nội (để báo cáo)
– Các Chi hội (để thông báo)
– Lưu VP Hội
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH (Đã ký)

Đặng Đình An

Tin liên quan