Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh
Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp VHNT Hà Nội năm 2022

Điều 1: Thành lập Hội đồng Thẩm định ảnh Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp VHNT Hà Nội năm 2022

1. NSNA NguyễnVăn Toản, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Chủ tịch Hội NANT Hà Nội – Trưởng ban

2. NSNA Nguyễn Xuân Chính, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội NANT Hà Nội, Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội – Thành viên

3. NSNA Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐNT Hội NANT Hà Nội – Thành viên

Điều 2: Hội đồng Thẩm dịnh có trách nhiệm phối hợp với VP Hội tuyển chọn các tác phẩm theo chủ đề Cuộc hỗ trợ tác phẩm xuất sắc của Hội Liên Hiệp VHNT Hà Nội năm 2022.

Điều 3: Các thành viên HĐTĐ và VP Hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

[QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH] – BẢN FULL QĐ HĐTĐ

Tin liên quan