Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp Hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan