Thể lệ cuộc thi ảnh “Nét đẹp xứ tiên”

(Nhiếp ảnh nghệ thuật) Lập thành tích chào mừng 100 năm ngày thành lập huyện và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước, kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác của quê hương, đất nước, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu cuộc thi “Nét đẹp xứ Tiên” .

nhiep-anh-ha-noi-ve-dep-xu-tien-01

nhiep-anh-ha-noi-thi-anh-nghe-thuat-net-dep-xu-tien01 nhiep-anh-ha-noi-thi-anh-nghe-thuat-net-dep-xu-tien02 nhiep-anh-ha-noi-thi-anh-nghe-thuat-net-dep-xu-tien03 nhiep-anh-ha-noi-thi-anh-nghe-thuat-net-dep-xu-tien04

nhiep-anh-ha-noi-ve-dep-xu-tien-02

Mẫu phiếu dự thi:

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI ẢNH “NÉT ĐẸP XỨ TIÊN”
TỈNH QUẢNG NAM
(Dành cho các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia dự thi)

Kính gửi:   Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên”
1huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.- Tên tổ chức, cá nhân tham gia dự thi:…………………………………………
– Ngày, tháng năm sinh (nếu là cá nhân): ……………………………………..
– Số CMND: ……………………………………………………………………
– Địa chỉ liên lạc…………………………………………………………………
– Điện thoại nhà riêng:…………… Cơ quan: ……………Di động: …………….
– Địa chỉ Email: …………………………………………………………………
– Nghề nghiệp : ……………………………………………………………………………………….
– Nơi công tác : ……………………………………………………………………………………….
– Tôi /Chúng tôi/ đơn vị : Đăng ký số lượng tác phẩm dự thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên”  là :……….. tác phẩm (Bằng chữ…………..Tác phẩm) gồm các hồ sơ :
+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu;
+ Tác phẩm dự thi in trên giấy ảnh;
+ Đĩa CD lưu tập tin ảnh;
+ Bì thư nhỏ ghi mật mã;

Tôi đăng ký tham gia cuộc thi, cam đoan thực hiện đúng thể lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm dự thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên” của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

…………., ngày …….. tháng …….. năm 2016
( ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Gửi phiếu đăng ký và tác phẩm
dự thi trước ngày 31/8/2016 theo địa chỉ:
– Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Phước;
– Địa chỉ: thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;
– Điện thoại: 0510.3884.316;
– Email:phongvhtttp@gmail.com
Tin liên quan