Thể lệ Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI LIÊN HIỆP HVHNT HÀ NỘI 
HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI                                               

Số: 06/TB-HNA                   Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

THỂ LỆ

Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, về việc: Triển khai Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức năm 2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội, khơi dậy, phát huy lòng tự hào về Thăng Long – Hà Nội, tinh thần cả nước cùng Hà Nội – Hà Nội cùng cả nước, bạn bè quốc tế với Hà Nội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữa nước, giáo dục truyền thống lịch sử – cách mạng cho quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thời đại, phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
  2. Các tác phẩm ảnh được sáng tác trên tinh thần đổi mới, sáng tạo từ phương thức tiếp cận tới cách thể hiện tác phẩm đảm bảo sự phát triển hào hòa giữa truyền thống với các yếu tố đưaơng đại; phản ánh chân thật, sâu sắc, toàn diện hiện thực Thủ đô và đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chủ đề, nội dung.

1.1. Chủ đề: “Thăng Long – Hà Nội hội nhập và phát triển”.

1.2. Nội dung:

– Nêu bật các giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Vị thế, vai trò của Thủ đô đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Phản ánh, khẳng định cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp, xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người; phê phán, lên án cái ác, cái xấu xa, thấp hèn, sự xuống cấp, tha hóa đạo đức, lối sống; đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Con người Việt Nam “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

2. Đối tượng tham gia

– Toàn thể hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, mỗi người được gửi 02 ảnh theo quy định và địa chỉ dưới đây.

– Thành viên Hội đồng Giám khảo được phép tham gia Cuộc vận động. Các thành viên có tác phẩm tham gia thì không được thẩm định, đánh giá tác phẩm của chính mình.

3. Thời gian

– Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 10/7/2020, hết hạn ngày 25/7/2020. Các tác phẩm ảnh gửi đến hòm thư điện tử của Hội: hoinhiepanhnghethuathn@gmail.com

– Ban Tổ chức chấp nhận tác phẩm ảnh dưới dạng ghi ảnh trên đĩa CD, USB hoặc copy tại Văn phòng Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, 19 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Quy trình chấm giải, công bố kết quả

– Hội đồng Giám khảo tổ chức thẩm định qua 2 vòng: Sơ khảo và Chung khảo

– Xét chọn vòng sơ khảo: Vòng sơ khảo xét chọn tác phẩm tiến hành từ ngày 26/7/2020 đến ngày 29/7/2020.

– Xét chọn vòng chung khảo (Hội LH VHNT Hà Nội): Vòng Chung khảo tác phẩm tiến hành từ ngày 15/8/2020 đến ngày 31/8/2020.

– Công bố và trao giải (Hội LH VHNT Hà Nội): Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động được tổ chức vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

5. Cơ cấu giải thưởng

– Số lượng: Gồm 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 10 giải khuyến khích

– Hình thức khen thưởng: Đề nghị UBND Thành phố tặng Bằng khen cho các tác phẩm đạt giải A, B, C.

6. Giá trị giải thưởng:
Giải A: 10.000.000 đồng;
Giải B: 7.000.000 đồng;
Giải C: 5.000.000 đồng;
Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  1. Các tác phẩm ảnh tham gia Cuộc vận động lần này là những tác phẩm đúng chủ đề Cuộc vận động, chưa được công bố, chưa được giải thưởng hoặc triển lãm ở bất kỳ cuộc thi nào;
  2. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều nhất là 02 tác phẩm ảnh màu hoặc đen trắng (không chấp nhận file ảnh scan hoặc chụp từ ảnh giấy); Ảnh đơn hoặc ảnh bộ (Ảnh bộ từ 05 – 08 ảnh và có giá trị tương đương 01 ảnh đơn); tác giả ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, email, số điện thoại liên lạc.
  3. Khi có kết quả BTC sẽ thông báo tác giả gửi ảnh giấy cỡ ảnh 30cm x 45cm, không ép plastic; mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, địa danh nơi ảnh chụp, thời gian chụp.
  4. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải

– Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm ảnh gửi tham dự cuộc vận động (kể cả đoạt giải và không đoạt giải).

– Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm tác quyền và quyền liên quan theo qui định của pháp luật Việt Nam thì Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng.

  1. Trách nhiệm của tác giả:

– Thực hiện đúng thể lệ, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Cuộc vận động coi như chấp nhận mọi qui định trong thể lệ Cuộc vận động. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do lỗi từ người tham dự và những thất thoát, chi phí phát sinh cho việc nhận giải.

– Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan và thuế thu nhập tính theo mức tiền thưởng theo qui định.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Đặng Đình An (đã ký)

Tin liên quan