THÔNG BÁO

Vừa qua, NSNA Đặng Đình An – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội bị bạo bệnh qua đời.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Trần Quốc Chiêm – NSND, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội về việc Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội ổn định tổ chức và bầu Phó chủ tịch Phụ trách Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

Ngày 8/6/2021, Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã tiến hành họp và lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử chức vụ Phó chủ tịch Phụ trách Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội. NSNA Đào Quang Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Phó chủ tịch – Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã được tín nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Phụ trách Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

Ngày 9/6/2021, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã xem xét và đồng ý để NSNA Đào Quang Minh giữ chức vụ Phó chủ tịch Phụ trách Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội. Xin trân trọng gửi thông báo này tới các hội viên của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

                                                                                                             TM. Ban Chấp hành
                                                                                                          Phó chủ tịch Phụ trách
                                                                                                                Đào Quang Minh

Tin liên quan